Даний курс, розрахований на учнів середнього та старшого шкільного віку і являє собою вступну навчальну дисципліну у системі психологічної науки. У ході курсу розглянуті основні закономірності поведінки людини і тварин, що послужить фундаментом для всіх спеціальних галузей досить розгалуженої сучасної психологічної науки.

Мета курсу – формування адекватного уявлення про предмет, методи і завдання психології, її основних категоріях, місці серед інших наук про людину.

Завдання курсу – ознайомити з базовими категоріями і поняттями психологічної науки, основними методологічними і дослідницькими проблемами психології та шляхами їх вирішення, з різноманітною проблематикою загальної психології, особистості і пізнання; представити аналіз індивідуальних особливостей людини (здібностей, темпераменту, характеру), внутрішньої (емоційної і вольової) регуляції її діяльності, уявлень про потребнісно-мотиваційну сфери людини, основних теоретичних підходах до розуміння будови і закономірностей розвитку особистості; намітити актуальні проблеми практичної психології особистості та основні напрямки психотерапії; дати уявлення про загальні питання психології пізнання, його видів, рівнів розвитку, теоретичних підходах до їх вивчення.

Результати освоєння даного курсу передбачають знання основних психологічних категорій і понять, теоретичних підходів до вивчення людини як суб'єкта діяльності і пізнання, основних експериментальних шляхів вирішення ключових проблем загальної психології, закономірностей становлення і розвитку особистості, індивідуально-психологічних особливостей людини, емоційно-вольової, потребнісно-мотиваційної, когнітивної сфер, структури особистості, місця і ролі процесів пізнання та самопізнання в психічному розвитку людини. Для досягнення результату потрібно мати міцні навички роботи з навчальною і науковою психологічною літературою.

Зміст

Розділ I. Предмет психології

§1. Загальне поняття про психіку
§2. Психіка і діяльність
§3.
§4. Методи вивчення психічного життя людини
§5. Значення психології
Питання для повторення

Розділ II. Розвиток психіки

§6. Загальне поняття про виникнення і розвиток психіки
§7. Умови життя і психіка тварин
§8. Свідомість людини
Питання для повторення

Розділ III. Відчуття

§9. Загальне поняття про відчуття
§10. Види відчуттів
§11. Чутливість і пороги
§12. Адаптація
§13. Взаємодія відчуттів
§14. Зміна чутливості під впливом вимог життя і діяльності
Питання для повторення

Розділ IV. Сприйняття

§15. Загальне поняття про сприйняття
§16.
§17. Аналіз процесу сприйняття
§18. Ілюзії
§19. Спостереження
§20. Індивідуальні відмінності в сприйнятті і спостереженні
Питання для повторення

Розділ V. Увага

§21. Загальне поняття про увагу
§22. Зовнішнє вираження уваги
§23. Мимовільна і довільна увага
§24. Боротьба з відволіканням уваги
§25. Основні властивості уваги
§26. Неуважність
§27. Виховання уваги
Питання для повторення

Розділ VI. Пам'ять

§28. Загальне поняття про пам'ять
§29. Асоціації
§30. Запам'ятовування
§31. Боротьба з забуванням
§32. Відтворення
§33. Уявлення і їх характерні особливості
§34. Типи пам'яті
§35. Якості пам'яті
§36. Виховання пам'яті
Питання для повторення

Розділ VII. Уява

§37. Загальне поняття про уяву
§38. Пасивна і активна уява
§39. Відтворююча уява
§40. Творча уява
§41. Мрія
§42. Уява і відчуття
§43. Перетворення представлень в уяві
Питання для повторення

Розділ VIII. Мислення і мова

§44. Загальне поняття про мислення
§45. Мова і відношення її до мислення
§46. Поняття і слово
§47. Основні розумові процеси
§48. Процеси мислення при вирішенні завдань
§49. Якості розуму
§50. Культура мовлення
Питання для повторення

Розділ IX. Почуття

§51. Загальне поняття про почуття
§52.
§53. Вираження почуттів
§54. Почуття і пізнавальні процеси
§55. Почуття і діяльність
§56. Емоційна пам'ять
§57. Основні якості почуттів
§58. Афекти
§59. Настрої
§60. Почуття обов'язку
§61. Індивідуальні відмінності в області почуттів
Питання для повторення

Розділ X. Воля

§62. Мотиви і цілі
§63. Мимовільні і довільні рухи
§64. Види дій
§65. Поняття волі
§66. Аналіз вольової дії
§67. Вольові якості людини
§68. Виховання волі
Питання для повторення

Розділ XI. Психологічний аналіз діяльності

§69. Завдання і мотиви діяльності
§70. Свідомість і діяльність
§71. Навики
§72. Звички
§73. Творча діяльність
Питання для повторення

Розділ XII. Психологічна характеристика особи

§74. Психічні властивості особи
§75. Інтереси і схильності
§76. Здібності і обдарованість
§77. Темперамент
§78. Характер
§79. Риси вдачі людини
Питання для повторення

Рекомендована література

Кiлькiсть переглядiв: 173