ДОГОВІР
про пожертву

______ __________________ 2021 року

Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Борзнянської міської ради Чернігівської області, йменована в подальшому «Школа», в особі директора Січко Лідії Степанівни, діючого на основі Статуту, з одного боку, і _________________________________________________________________________________________________________________________ йменованого в подальшому «Благодійник», з іншого боку, заключили даний договір про нижчеслідуюче:

1. Предмет договору

1.1. У відповідності з даним документом Благодійник зобовязується безоплатно передати Школі майнові засоби в розмірі ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ в якості пожертви.

1.2. Благодійник передає Школі майнові засоби, вказані в п. 1.1. даного договору, для використання Школою ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. Школа приймає пожертву і зобовязується:

1.3.1. використовувати її по цільовому призначенню;

1.3.2. вести обособленний облік всіх операцій по використанню пожертвуваного майна;

1.3.3. негайно повідомити Благодійника, якщо використання пожертвуваного майна у відповідності зі вказаним Благодійником призначенням стане неможливим внаслідок зміни обставин.

1.4. Якщо використання Школою майнових засобів у відповідності з призначенням, вказаним у п. 1.2. даного договору, стане неможливим внаслідок зміни обставин, то вони можуть бути використані по іншому призначенню лише за письмової згоди Благодійника.

2. Права і обов'язки сторін

2.1. Школа вправі у будь-який час до передачі їй пожертви від неї відмовитися. Відмова повинна бути здійснена у письмовій формі. В цьому випадку даний договір вважається розірваним з моменту отримання відмови.

2.3. Благодійник вправі вимагати відміни пожертви при використанні Школою майнових засобів не у відповідності з цілями, вказаними в п. 1.2. даного договору.

3. Конфіденційність

3.1. Умови даного документу і додаткових угод до нього конфіденційні і не підлягають розголосу.

4. Вирішення суперечок

4.1. Всі суперечки та розбіжності, которі можуть возникнути між сторонами по питаннях, які не знайшли свого вирішення в тексті данного договору, будуть вирішуватись шляхом переговорів на основі діючого законодавства.

4.2. При неурегулюванні в процесі переговорів спірних питань незгоди вирішуються в судовому порядку у відповідності з законодавством.

5. Термін дії договору

5.1. Даний договір вступає в силу з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін і діє до повного виконання сторонами всіх прийнятих на себе зобовязань у відповідності з умовами данного документу.

6. Зміна і розірвання договору

6.1. Зміна і розірвання договору можливі за домовленістю сторін.

7. Заключні положення

7.1. У всьому іншому, що не передбачено даним договором, сторони керуються діючим законодавством.

7.2. Будь-які зміни і доповнення до даного договору дійсні за умови, якщо вони здійснені у письмовій формі і підписані належним чином уповноваженими представниками сторін.

7.3. Договір складено українською мовою у двох примірниках, із которих один знаходиться у Благодійника, інший – у Школи.

8. Адреси, реквізити, підписи сторін

Школа

Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Борзнянської міської ради Чернігівської області

Чернігівська область, Борзнянський район, село Миколаївка, вулиця Набережна, будинок 1.

Директор школи __________________ Лідія Січко

Благодійник

_________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування (ім'я) Благодійника)

_________________________________________________________________________________________________________________________
(адреса Благодійника)

__________________/__________________/
(посада відповідальної особи, підпис, експлікація підпису)

Кiлькiсть переглядiв: 22