• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Інформація про заклад

Інформація про заклад

Завдання школи

Завданнями школи в галузі загальної середньої освіти є:
- виховання громадянина України;
- формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
- виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;
- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй;
- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів.

Здобуття повної загальної середньої освіти

1. Школа забезпечує громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, мовних або інших ознак доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти.
2. Здобуття повної загальної середньої освіти відповідає вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти.
3. Іноземні громадяни, особи без громадянства навчаються відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Мова (мови) навчання і виховання

Навчання і виховання здійснюється українською мовою, відповідно до Конституції України і Закону України "Про засади державної мовної політики".

Статус навчального закладу

1. Навчальний заклад є юридичною особою. За своїми організаційно-правовими формами належить до комунальної власності.
2. Навчальний заклад на основі Положення про загальноосвітні навчальні заклади має статут, який затверджений органом управління освітою та зареєстрований органом місцевого самоврядування.

Організація навчально-виховного процесу

Термін навчання

Термін навчання для здобуття повної загальної середньої освіти становить 11 років:
- початкова загальна освіта (I ступінь) – 4 роки;
- базова загальна середня освіта (ІI ступінь) – 5 років;
- повна загальна середня освіта (IІІ ступінь) – 2 роки.

Форми навчання

Навчально-виховний процес здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання, положення про які затверджує Міністерство освіти України.
Бажаючим надається право і створюються умови для прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном.

Наповнюваність

1. У школі навчається 84 учні.
2. Наповнюваність класів:
- 1 клас – 5 учнів;
- 2 клас – 9 учнів;
- 3 клас – 7 учнів;
- 4 клас – 7 учнів;
- 5 клас – 9 учнів;
- 6 клас – 5 учнів;
- 7 клас – 8 учнів;
- 8 клас – 10 учнів;
- 9 клас – 8 учнів;
- 10 клас – 9 учнів;
- 11 клас – 8 учнів.
3. Кількість учнів у групі продовженого дня – 30 осіб, відповідно визначення Міністерства освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів України.

Навчальні плани та навантаження учнів

1. Типовими навчальними планами встановлено сумарне гранично допустиме навчальне навантаження учнів. Воно становить таку кількість навчальних годин на рік:
- 1-2 класи – по 700 годин;
- 3-4 класи – по 790 годин;
- 5 клас – 860 годин;
- 6-7 класи – по 890 годин;
- 8-9 класи – по 950 годин;
- 10-11 класи – по 1030 годин.
2. На основі типових навчальних планів навчальним закладом складено робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової і визначенням профілю навчання.
Робочий навчальний план затверджений органом управління освітою.

Навчальний рік та режим роботи

1. Навчальний рік розпочинається у День знань – 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.
2. Тривалість навчального року – з 1 вересня по 28 травня, без урахування часу на складання перевідних та випускних іспитів. Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій у 1-4 класах (28 травня - 02 червня), навчальних екскурсій та практики у 5-8 і 10 класах (4 червня - 23 серпня) і державної підсумкової атестації випускників початкової (12-21 травня), основної (1-15 червня) і старшої (22-28 травня) школи.
Вручення документів про освіту для випускників 9-го класу – 12 червня, 11-го класу – 23 червня.
3. Структура навчального року:
- І семестр – з 1 вересня по 29 грудня,
- ІІ семестр – з 17 січня по 27 травня.
4. Тривалість навчального тижня складає 5 календарних днів, у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з органом управління освітою.
5. Режим роботи закладу визначений на основі нормативно-правових актів та за погодженням з відповідним органом державної санітарно-епідеміологічної служби.
6. Тривалість уроків становить:
- у першому класі – 35 хвилин,
- у другому-четвертому класах – 40 хвилин,
- у п'ятому-одинадцятому класах – 45 хвилин.
Різниця в часі навчальних годин першого-четвертого класів обов'язково компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями.
7. Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:
- осінні – з 25 жовтня по 31 жовтня,
- зимові – з 30 грудня по 16 січня,
- весняні – з 28 березня по 03 квітня.
Сумарна тривалість канікул – 31 календарний день.

Виховний процес

1. Виховання учнів закладі здійснюється в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними.
Цілі виховного процесу визначаені на основі принципів, закладених у Конституції України, законах та інших нормативно-правових актах України.

Зарахування учнів

1. За школою закріплено території сіл Миколаївки, Іванівки, хотора Суховодка.
2. Зарахування учнів до загальноосвітнього навчального закладу проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

Учасники навчально-виховного процесу

Учень

1. Учень – особа, яка навчається і виховується в навчальному закладі. Зарахування до складу учнів здійснюється, як правило, з 6 років.
2. Статус учнів як учасників навчально-виховного процесу, їх права та обов'язки визначаються Законом України Про загальну середню освіту та іншими нормативно-правовими актами.

Соціальний захист учнів

1. Учні мають право на пільговий проїзд міським та приміським пасажирським транспортом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Учні, що проживають у селі Іванівка, забезпечені транспортом до місця навчання і додому безоплатно.
2. Діти з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату забезпечуються засобами індивідуальної корекції в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Охорона та зміцнення здоров'я учнів

1. Навчальний заклад забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів.
2. Учні забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, закладів охорони здоров'я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Заклади охорони здоров'я разом з органами управління освітою та органами охорони здоров'я щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд учнів, моніторинг і корекцію стану здоров'я, несуть відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних норм, проведення лікувально-профілактичних заходів.
3. Для учнів організоване харчування відповідне чинним нормам і вимогам.

Заохочення учнів

Для учнів встановлюються різні види морального стимулювання та матеріального заохочення, передбачені Міністерством освіти України, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, статутом навчального закладу.

Державний стандарт загальної середньої освіти

Атестація та оцінювання знань учнів

1. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили I, II і III ступінь, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і затверджуються Міністерством освіти і науки України.
2. Поточне та підсумкове оцінювання знань учнів та вибір їх форм, змісту та способу здійснює навчальний заклад.
3. Переведення учнів до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти України.
4. Переведення учнів до іншого загальноосвітнього навчального закладу здійснюється за наявності особових справ учнів встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.
5. Випускникам видається відповідний документ про освіту. Зразки документів про загальну середню освіту затверджує Кабінет Міністрів України. Виготовлення документів про загальну середню освіту здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Повноваження навчального закладу

Навчальний заклад:
- реалізує положення Конституції України, Закону України "Про освіту", Закону України Про загальну середню освіту, інших нормативно-правових актів у галузі освіти;
- задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті повної загальної середньої освіти;
- забезпечує єдність навчання і виховання;
- розробляє та реалізує варіативну складову змісту загальної середньої освіти;
- створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації та здійснення навчально-виховного процесу;
- забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державному стандарту загальної середньої освіти;
- охороняє життя і здоров'я учнів, педагогічних та інших працівників загальноосвітнього навчального закладу;
- формує в учнів засади здорового способу життя, гігієнічні навички;
- забезпечує добір і розстановку кадрів (крім педагогічних працівників);
- встановлює відповідно до законодавства України прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо;
- дотримується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;
- видає документи про освіту встановленого зразка;
- здійснює інші повноваження відповідно до статуту загальноосвітнього навчального закладу.

Управління та громадське самоврядування

1. Керівництво навчальним закладом здійснює директор.
Колегіальним органом управління загальноосвітнім навчальним закладом є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Положенням про загальноосвітні навчальні заклади.
2. Органом громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу є загальні збори (конференція) колективу навчального закладу.
3. У закладі функціонують методичні об'єднання, що охоплюють учасників навчально-виховного процесу та спеціалістів за професійним спрямуванням:
- методичне об'єднання класних керівників;
- методичне об'єднання учителів предметів гуманітарного циклу;
- методичне об'єднання учителів предметів суспільного циклу;
- методичне об'єднання учителів предметів природничо-математичного циклу;
- творча пара учителів фізичного виховання та захисту Вітчизни;
- методичне об'єднання учителів початкових класів.

Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база

Фінансово-господарська діяльність

1. Фінансово-господарська діяльність здійснюється відповідно до законів України "Про освіту", "Про бюджетну систему України", "Про власність", "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших нормативно-правових актів.
2. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази фінансується за рахунок коштів засновників (власників); спонсорської допомоги: ДПДГ «Іванівка», громадськості.

Матеріально-технічна база

1. Матеріально-технічна база включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші цінності. Майно належить на правах, визначених законодавством України.
2. Матеріально-технічна база відповідає відповідним будівельним і санітарно-гігієнічним нормам і правилам, а також типовим перелікам обов'язкового навчального та іншого обладнання (в тому числі корекційного), навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури.

Зовнішні посилання

Школа на порталі «Україна. ІСУО»
Школа на порталі «Мої знання»

Закон України "Про освіту"
Закон України «Про загальну середню освіту»
Закон України "Про засади державної мовної політики"
Закон України "Про бюджетну систему України"
Закон України "Про власність"
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Державний стандарт базової і повної середньої освіти
Положення про загальноосвітній навчальний заклад
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
Інструкція про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти
Медичне обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Кiлькiсть переглядiв: 592