З 1995 року Україна бере участь у Міжнародному проекті «Європейська мережа шкіл сприяння здоров'ю» (ЕМШСЗ), який заснований Європейським регіональним бюро ВООЗ, Єврокомісією та Радою Європи в 1992 році.
На першому етапі основною метою проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров'ю» було відпрацювання моделей такої діяльності в установах освіти, яка б сприяла збереженню і зміцненню здоров'я учнів і вчителів шляхом створення відповідного соціального і фізичного середовища, переорієнтації навчально-виховного процесу для цілеспрямованої роботи по формуванню валеологічної свідомості і здорового способу життя.

У 2002 році був підписаний спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 17 липня 2002 року №412/254, який затвердив Основні вимоги щодо організації діяльності навчального закладу – школи сприяння здоров'ю та Критерії діяльності навчального закладу – школи сприяння здоров'ю.
Національна мережа шкіл сприяння здоров'ю в Україні створена в 2003 році після проведення першого Всеукраїнського конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу – школи сприяння здоров'ю. За період 2003-2015 років проведено чотири Всеукраїнських конкурси-захисти сучасної моделі навчального закладу – школи сприяння здоров'ю.
Сьогодні Національна мережа шкіл сприяння здоров'ю налічує близько 5 000 навчальних закладів.

Школа сприяння здоров'ю

Основною метою проекту є відпрацювання моделей такої діяльності, яка б сприяла збереженню та зміцненню здоров'я школярів і вчителів шляхом створення відповідного соціального та фізичного середовища, цілеспрямованої роботи по формуванню валеологічної свідомості, здорового способу життя.
Життя доводить, що освіта і здоров'я нерозривно взаємозв'язані. Тут діє динаміка, яку ми не можемо ігнорувати, якщо у нас є бажання забезпечити захист, підтримку та сприяння справі освіти і охорони здоров'я нашого молодого покоління. Успішне втілення у життя політики, принципів та методів сприяння здоров'ю в школі може стати значним внеском в систему освіти та виховання усіх представників молодого покоління. Школа сприяння здоров'ю є доброю "інвестицією" як на цілі освіти, так і охорони здоров'я. Більш того, значною мірою позитивно впливає на всіх, хто викладає, виконує адміністративно-управлінські функції, забезпечує і підтримує школу.
Школа є першочерговим фактором формування покоління, з яким можна зв'язувати великі надії та значні досягнення в області освіти і виховання. Школа активного сприяння здоров'ю робить вагомий внесок у справу зменшення проявів нерівності та несправедливості у суспільстві, сприяючи тим самим справі збереження та підтримки здоров'я і благоденства населення вцілому.
Школа активного сприяння здоров'ю базується на соціальній моделі здоров'я, при якій наголос робиться на сукупну організацію всієї шкільної справи, приділяючи одночасно виключно пильну увагу кожній людині. Основою цієї моделі є молода людина, яка розглядається як цілісна особистість в умовах динамічного оточення. Такий підхід дає змогу створити найбільш сприятливі соціальні умови, які впливають на бачення перспектив, сприйняття та діяльність усіх, хто живе, працює, грається та навчається в школі. Це створює позитивний клімат, який впливає на те, як складаються взаємостосунки між молодими людьми, як ними приймаються рішення і як розвиваються їхні ціннісні і особистісні позиції та відносини.

1. Загальні положення

1.1. Заклад освіти, включає в число найголовніших пріоритетів своєї діяльності питання здоров'я підростаючого покоління та співпрацівників і ставить перед собою конкретні в цьому напрямку оперативні та перспективні завдання, впроваджує відповідні педагогічні, медико-профілактичні, гігієнічні, фізкультурно-оздоровчі і спортивно-масові, психологічні та інші технології, спрямовані на формування в учнів навиків здорового способу життя, валеологічного світогляду, що в кінцевому результаті сприяє збереженню та зміцненню здоров'я.

1.2. Організує свою роботу згідно з рекомендаціями Європейської Комісії, Європейського Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я та Ради Європи &Європейська мережа шкіл сприяння здоров'ю&, чинним законодавством України, рекомендаціями Міністерства освіти та Міністерства охорони здоров'я України, Націонанального координатора, положенням &Європейської мережі шкіл сприяння здоров'ю& (згідно з вимогами Європейської комісії, ВООЗ-Євро та Ради Європи до учасників проекту).

1.3. Система навчально-виховної роботи відображає основні ідеї концепції щодо сприяння здоров'ю; умови її реалізації, очікувані результати; характер змін в існуючій практиці збереження і зміцнення здоров'я в закладі, структуру і функції органу управління проектом; попередні розрахунки щодо кадрового, економічного, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення ініціативи:
- змісту валеологічної освіти та виховання;
- режиму функціонування, який сприяє збереженню здоров'я учнів, педагогів та персоналу закладу (введення новітних форм управління, організація шкільного середовища, навчально-виховного та оздоровчого процесів тощо);
- методів роботи педагогічного та медичного персоналу з дітьми, батьками, побудованих на валеологічних принципах;
- підготовки і підвищення кваліфікації кадрів закладу з питань охорони здоров'я, валеологічного виховання підростаючого покоління і молоді тощо.
- відповідає Конституції України, Закону України "Про освіту", "Основам законодавства України про охорону здоров'я", Закону України "Про санітарне та епідемічне благополуччя населення", основним умовам Європейської Комісії, Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я та Ради Європи про участь в проекті ЄМШСЗ;
- наявність реальних можливостей для реалізації ініціативи (фінансових, матеріально-технічних, кадрових, організаційних тощо);
- потребу в одержанні консультативної, методичної чи якоїсь іншої допомоги.

2. Управління проектом

Координатором проекту є директор, що оформлено відповідним документом.
Першими заступниками координатора є авторитетні працівники галузі-партнера охорони здоров'я.
До складу Ради включені вчителі: основ здоровя, біології, фізкультури, медичні працівники, активісти батьківського комітету, інших громадських організацій.
Координаційна рада постійно надає науково-методичну допомогу учасникам проекту, проводить оцінку їх роботи, обмін передовим досвідом тощо.

3. Мета і основні завдання

3.1. Метою діяльності учасників проекту є:
- реалізація соціально-педагогічної і медико-профілактичної ініціативи, спрямованої на формування, збереження, зміцнення та відновлення здоров'я дітей, учнів та педагогічного колективу;
- сприяння прилученню до досвіду країн світу, Європейського співтовариства.

3.2. Для досягнення поставлених цілей мають бути вирішені такі основні завдання:
- впровадження в життя закладу освіти політики, орієнтованої на формування, збереження та зміцнення здоров'я, побудованої на прогресивній соціальній моделі, турботі про кожну людину;
- формування в освітянському середовищі засад загальнолюдської моралі та культури здоров'я (оволодіння системними валеологічними знаннями, прищеплення навичок здорового способу життя, формування валеологічної свідомості, потреби до громадської діяльності щодо зміцнення здоров'я);
- впровадження валеологічних технологій оздоровлення, спрямованих на зміцнення здоров'я підростаючого покоління і персоналу.

4. Напрямки роботи

4.1. Активна робота по підвищенню почуття власної гідності у кожного учня і прищеплення переконання в його можливості вплинути на життя школи.

4.2. Розвиток добрих стосунків між учнями, а також між учнями та персоналом школи в повсякденному житті.

4.3. Висвітлення перед персоналом і учнями соціальних завдань школи, пов'язаних зі збереженням та зміцненням здоров'я, формуванням валеологічного світогляду.

4.4. Створення творчих стимулів для усіх учнів і персоналу шляхом різноманітних форм заохочення.

4.5. Створення сприятливих для здоров'я умов шкільного середовища, необхідних для успішного навчання та роботи.

4.6. Розвиток співробітництва між школою, батьками і громадськістю.

4.7. Створення сприятливих умов для успішного навчання учнівської молоді.

4.8. Розвиток наступності між ланками навчального процесу (початковою і середньою та старшою школами) для планування узгодженої програми валеологічної освіти та виховання.

4.9. Активне сприяння здоров'ю і добробуту персонала школи.

4.10. Врахування ролі поведінки персоналу для формування валеологічного світогляду у дітей, підлітків та молоді.

4.11. Врахування ролі харчування в школі для планування оздоровчих програм та прищеплення гігієнічних знань.

4.12. Використання можливостей зацікавлених установ і громадських організацій для всебічної підтримки валеологічної освіти і виховання.

4.13. Розвиток освітнього потенціалу від звичайних медичних оглядів до активної підтримки валеологічного виховання і навчання та усіх заходів, що сприяють збереженню і зміцненню здоров'я підростаючого покоління та персоналу.
Прийняття концепції "школи активного сприяння здоров'ю" потребує втілення в життя наступних принципів:

1. Демократія
Школа сприяння здоров'ю грунтується на демократичних принципах, які сприяють процесам навчання, становлення особистості, соціального розвитку і охорони здоров'я.

2. Справедливість
Школа активного сприяння здоров'ю передбачає, що принцип справедливості має стати наріжним каменем усього процесу і практики освіти. Це гарантує те, що школа буде вільною від усякого пригноблення, страху, знущань і насмішок. Школа сприяння здоров'ю надає всім рівний доступ до усього спектру можливостей в області освіти і виховання. Метою школи здоров'я є сприяння емоційному і соціальному розвитку кожної людини, дозволяючи їй досягти й реалізувати весь свій потенціал здібностей і можливостей без будь-якої дискримінації.

3. Забезпечення правомочності і реальної компетенції
Школа сприяння здоров'ю підвищує можливості учнів, молоді здійснювати необхідні заходи і дії, досягаючи потрібних змін. Вона забезпечує конкретні умови, в рамках яких вони можуть, взаємодіючи зі своїми вчителями та іншими особами, отримати реальне відчуття досягнення поставлених цілей. Одержуючи реальні можливості та правомочності, пов'язуючи їх зі своїми спрямуваннями та ідеями, молодь дістає можливість впливати на власне життя і його умови. Це досягається за допомогою високоякісної політики і практики в області освіти шляхом безпосередньої участі в прийнятті найважливіших і відповідальних рішень.

4. Шкільне середовище
Школа сприяння здоров'ю приділяє підвищену увагу як фізичним, так і соціальним аспектам шкільного середовища, що є вирішальним фактором сприяння і безперервної підтримки здоров'я. Фактори середовища стають неоціненним ресурсом ефективного зміцнення здоров'я шляхом проведення і підтримки такої стратегії, яка б сприяла досягненню благополуччя. Все це включає регулювання і моніторинг заходів охорони здоров'я та безпеки, а також впровадження відповідних структур управління.

5. Навчальні плани та програми
Навчальні плани і програми школи сприяння здоров'ю надають учням, молодим людям можливість глибокого пізнання життя, придбання знань, а також найважливіших життєвих умінь та навичок. Навчальні плани та програми повинні відповідати потребам учнів і молоді як зараз, так і в майбутньому, а також стимулювати в учнів творче ставлення до життя, заохочувати придбання знань і надавати їм необхідні для навчання уміння та навички. Навчальні плани та програми сприяння здоров'ю повинні слугувати джерелом натхнення для вчителів, а також для усіх осіб, що працюють у школі. Вони повинні бути стимулом для їх особистого і професійного розвитку та становлення.

6. Підготовка та навчання викладачів
Навчання викладачів є своєрідною інвестицією у здоров'я, а також в освіту. Направляти і орієнтувати у структурному відношенні навчання викладачів - як на початковій стадії, так і без відриву від виробництва, за місцем роботи, використовуючи при цьому концептуальні рамки та принципи школи сприяння здоров'ю.

7. Визначення ступеня успішності
Школа сприяння здоров'ю оцінює ефективність своїх дій та їх вплив на школу, населення, общину. Визначення ступеня успішності розглядається як засіб підтримки та надання реальних можливостей і повноважень, а також як процес, за допомогою якого принципи школи сприяння здоров'ю можуть бути застосовані з метою досягнення максимальної ефективності та користі.

8. Комунально-общинний рівень
Батьки, шкільний актив та громадськість покликані грати життєво важливу роль у забезпеченні керівництва, підтримки і зміцнення концепції школи сприяння здоров'ю. Діючи на засадах партнерства, школи, батьки, місцева громадськість і населення являють собою могутню силу для здійснення необхідних позитивних змін. Аналогічно при цьому підвищується можливість того, що учні, молодь стануть активними громадянами у своїх місцевих громадах. Спільно ж школа і громадськість зроблять свій позитивний вплив на створення такого соціального та фізичного середовища, яке б сприяло поліпшенню здоров'я.

9. Інвестиції у майбутнє
Ці принципи покладені в основу концепції та практики школи сприяння здоров'ю. Вони є основою для внеску у справу освіти, виховання, охорони здоров'я і демократичного розвитку прийдешніх поколінь.
Віднині кожна дитина повинна мати право скористатися вигодами і перевагами виявленої ініціативи школи сприяння здоров'ю.

Зовнішні посилання

Schools for Health in Europe (SHE) network

Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України «Про подальше впровадження міжнародного проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров'ю» в Україні» від 20.07.1998 року № 205/272

Кiлькiсть переглядiв: 24