Статут

І. Загальні положення

1.1. Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Борзнянської міської ради Чернігівської області (далі – заклад) є закладом загальної середньої освіти комунальної форми власності Борзнянської об’єднаної територіальної громади в особі Борзнянської міської ради Чернігівської області.

1.2. Скорочена назва: Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів.

1.3. Місцезнаходження закладу: 16432, Чернігівська область, Борзнянський район, село Миколаївка, вулиця Набережна, 1.

1.4. Засновник закладу: Борзнянська міська рада Чернігівської області (далі – засновник).

Майно закладу є комунальною власністю Борзнянської міської ради Чернігівської області Борзнянської об’єднаної територіальної громади.

1.6. Заклад надає повну загальну середню освіту, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має матеріально-технічну та навчально-методичну базу, зручне розташування й забезпечує допрофільну підготовку та профільне навчання, поглиблене вивчення окремих предметів.

1.7. Заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер, електронну адресу.

Засновник в порядку і межах, визначених чинним законодавством і цим Статутом:

1.7.1. затверджує установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них;

1.7.2. укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, в разі виникнення вакансії на дану посаду та оголошення конкурсу, у порядку встановленому законодавством;

1.7.3. розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством;

1.7.4. затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;

1.7.5. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;

1.7.6. здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти;

1.7.7. забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

1.7.8. здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

1.7.9. приймає рішення про припинення діяльності закладу освіти шляхом його реорганізації або ліквідації, відповідно до вимог законодавства, затвердження ліквідаційного балансу (засновник).

Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність закладу, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

1.8. Заклад є закладом загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів та провадить освітню діяльність відповідно до ліцензії. Заклад забезпечує здобуття початкової, базової та профільної середньої освіти. Заклад може створювати у своєму складі класи (групи) з вечірньою, заочною, дистанційною, мережевою формою навчання, класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів, спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами. Заклад може організовувати такі форми здобуття освіти як екстернат та педагогічний патронаж. Заклад для здійснення статутної діяльності може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи. Зміни до Статуту розробляються керівником закладу та затверджуються засновником.

1.9. Головною метою закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття середньої освіти на базовому рівні на території проживання, виховання громадянина України, соціалізація особистості, що здатна до життя в суспільстві, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

1.10. Головними завданнями закладу:

1.10.1. формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності:

* вільне володіння державною мовою;

* здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами;

* математична компетентність;

* компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

* інноваційність;

* екологічна компетентність;

* інформаційно-комунікаційна компетентність;

* навчання впродовж життя;

* громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями

* демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту,

* здорового способу життя, усвідомлення рівних прав і можливостей;

* культурна компетентність;

* підприємливість та фінансова грамотність;

* інші компетентності, передбачені стандартом освіти: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми;

1.10.2. створення єдиного освітнього простору;

1.10.3. забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами, до якісної освіти;

1.10.4. створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання;

1.10.5. раціональне і ефективне використання наявних ресурсів на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, створення єдиної системи навчання, виховання та розвитку;

1.10.6. виховання громадянина України;

1.10.7. забезпечення виконання вимог Державних стандартів загальної середньої освіти, підготовка здобувачів освіти до подальшої освіти і трудової діяльності;

1.10.8. виховання в здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

1.10.9. забезпечення реалізації права здобувачів освіти на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

1.10.10. виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, мов національних меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

1.10.11. виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я здобувачів освіти;

1.10.12. забезпечення соціального захисту здобувачів освіти, сприяння встановлення рівного доступу до повноцінної освіти різних категорій учнів, відповідно до їх індивідуальних нахилів, потреб, інтересів;

1.10.13. реалізація права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти.

1.11. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Засновника, місцевих органів виконавчої влади та цим Статутом.

1.12. Заклад освіти самостійно приймає рішення та здійснює освітню діяльність в межах автономії, обсяг якої визначається Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» спеціальними законами та цим Статутом.

1.13. Штатний розпис закладу встановлюється на підставі штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти України.

1.14. Заклад освіти несе відповідальність перед собою і державою за:

1.14.1. безпечні умови освітньої діяльності;

1.14.2. дотримання державних стандартів освіти;

1.14.3. дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

1.14.4. дотримання фінансової дисципліни.

1.15. Мовою освітнього процесу в закладі є державна мова.

1.16. У закладі можуть формуватися класи з поглибленим вивченням окремих предметів (8-9 класи) та профільні класи (10-11 класи). У залежності від запитів здобувачів освіти, батьків, громадськості, за наявності відповідного програмно-методичного, кадрового та матеріально-технічного забезпечення профіль навчання (10-11 кл.) та поглиблене вивчення окремих предметів (8-9 кл.) може змінюватись. У закладі освіти запроваджуються факультативи, курси за вибором.

1.17. Заклад має право:

1.17.1. користуватися пільгами, що передбачені законодавством України;

1.17.2. проходити в установленому порядку державну атестацію;

1.17.3. визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;

1.17.4. планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку закладу освіти;

1.17.5. визначати варіативний компонент змісту освіти, розробляти й впроваджувати власні програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів;

1.17.6. використовувати різні форми заохочення до учасників освітнього процесу;

1.17.7. брати участь в установленому порядку в моніторингу якості освіти;

1.17.8. самостійно визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;

1.17.9. самостійно формувати освітню програму;

1.17.10. на основі освітньої програми розробляти навчальний план, в тому числі в установленому порядку розробляти і впроваджувати індивідуальні навчальні плани;

1.17.11. встановлювати власну символіку та атрибути;

1.17.12. брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій у проведенні науково-дослідницької, експериментальної, пошукової, просвітницької роботи;

1.17.13. самостійно забезпечувати добір і розстановку кадрів;

1.17.14. отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

1.17.15. залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

1.17.16. володіти і розпоряджатися рухомим і нерухомим майном згідно з законодавством України та власним Статутом;

1.17.17. здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

1.18. Заклад освіти зобов’язаний:

1.18.1. реалізовувати положення Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

1.18.2. задовольняти потреби громадян, що проживають на території обслуговування закладу освіти, в здобутті повної загальної середньої освіти;

1.18.3. за потреби створювати інклюзивні класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

1.18.4. забезпечувати єдність навчання та виховання;

1.18.5. створювати власну науково-методичну і матеріально-технічну базу;

1.18.6. проходити плановий інституційний аудит у терміни та в порядку визначеним спеціальним законодавством;

1.18.7. забезпечувати відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам загальної середньої освіти;

1.18.8. охороняти життя і здоров’я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників закладу освіти;

1.18.9. додержуватись фінансової дисципліни, зберігати та поновлювати матеріальну базу;

1.18.10. забезпечувати видачу здобувачам освіти документів про освіту встановленого зразка;

1.18.11. здійснювати інші повноваження, делеговані засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.

У закладі освіти можуть створюватись та функціонувати:

* структурні підрозділи;

* методичні об’єднання педагогічних працівників;

* соціально-психологічна служба;

* інші структури у разі потреби або якщо це передбачено чинним законодавством.

1.19. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються медичною установою згідно угоди.

1.20. Харчування учнів у закладі освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту» та інших актів законодавства.

Відповідальність за організацію харчування учнів у закладі освіти додержання вимог санітарного законодавства, законодавства про безпечність та якість харчових продуктів покладається на засновника та керівника закладу освіти. Норми та порядок організації харчування учнів у закладі освіти встановлюються Кабінетом Міністрів України.

У закладі освіти може бути організовано одноразове харчування учнів.

1.21. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. Організація освітнього процесу

2.1. Освітній процес у закладі освіти організовується відповідно до Закону України «Про освіту», цього Закону, інших актів законодавства, освітньої програми (освітніх програм) закладу освіти та спрямовується на виявлення та розвиток здібностей та обдарувань особистості, її індивідуальних здібностей, досягнення результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування відповідних компетентностей, визначених державними стандартами.

2.2. Освітній процес у Миколаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів здійснюється відповідно до навчального плану, складеного на основі освітньої програми закладу, розробленої відповідно до типової освітньої програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Заклад освіти розробляє та використовує в освітній діяльності одну освітню програму на кожному рівні (циклі) повної загальної середньої освіти або наскрізну освітню програму, розроблену для декількох рівнів освіти.

Освітні програми можуть бути розроблені на основі відповідної типової освітньої програми або освітніх програм, розроблених суб’єктами освітньої діяльності, науковими установами, фізичними чи юридичними особами і затверджених центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти відповідно до вимог цього Закону.

Рішення про використання закладом освіти освітньої програми, розробленої на основі типової освітньої програми або іншої освітньої програми, приймається педагогічною радою закладу освіти.

Освітня програма закладу освіти схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.

На основі визначеного в освітній програмі закладу освіти навчального плану педагогічна рада складає, а його керівник затверджує річний навчальний план (один або декілька), в якому конкретизується перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), обов’язкових для вивчення, вибіркових (за вибором учнів) освітніх компонентів, зокрема, навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, та кількість навчальних годин на тиждень (та\або кількість годин на навчальний рік).

Додатками до освітньої програми є структура навчального року, розклад уроків та режим роботи закладу на рік.

2.3. Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану на поточний навчальний рік. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу освіти, визначаються перспективи його розвитку.

Плани роботи затверджуються педагогічною радою, погоджуються радою закладу.

Заклад освіти працює за п'ятиденним робочим тижнем.

2.4. Заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного освітнього закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби освітньої роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.5. Заклад освіти здійснює освітній процес за інституційною (очною: денною, вечірньою), заочною, дистанційною, мережевою та індивідуальною (екстернатною, сімейною (домашньою), педагогічним патронажем та іншими формами навчання відповідно до чинного законодавства.

2.6. Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі освіти забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної частин робочого навчального плану. Варіативна частина формується закладом освіти самостійно з урахуванням спеціалізації та профілю навчання.

2.7. Для учнів 1-4 класів за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, може створюватися група продовженого дня. Зарахування до групи продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора закладу освіти на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють.

2.8. Освітній процес у закладі організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань - 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день.

2.9. Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо.

2.10. Безперервна освітня діяльність учнів закладів загальної середньої освіти не може перевищувати 35 хвилин (для 1 року навчання), 40 хвилин (для 2-4 років навчання), 45 хвилин (5-11 років навчання), крім випадків, визначених законодавством.

2.11. Тривалість канікул у закладах освіти протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів.

2.12. Протягом червня – серпня проводиться суспільно корисна праця для здобувачів освіти 1-11 класів по догляду за клумбами, квітами, впорядкуванню спортивного майданчика, подвір’я закладу.

2.13. Тривалість навчальних занять, поділ на семестри та режим роботи встановлюються закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом. Режим роботи закладу освіти визначається на основі нормативно-правових актів та за погодженням з визначеними законодавством установами.

2.14. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11 -х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану.

2.15. Заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у закладі можуть проводитись індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів вихованців та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.16. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку не менш як 10 хвилин, для харчування учнів тривалість великої перерви 20 хвилин після другого уроку для учнів 1-11 класів, після п’ятого уроку для учнів 3 – 7 класів для групи продовженого дня.

2.17. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором закладу і погоджується з визначеними законодавством установами

2.18. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.19. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання учням 1 класу не задаються.

2.20. Засновник закріплює за закладом відповідну територію обслуговування і забезпечує облік дітей шкільного віку, які мають відвідувати заклад.

Зарахування, переведення та випуск учнів

2.21. Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року.

2.22. До першого класу приймаються діти, як правило, із шести років. Батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копії свідоцтва про народження, ідентифікаційного коду, медичну довідку встановленого зразка.

2.23. Зарахування учнів до всіх класів здійснюється на безконкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування. Діти, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до закладу освіти за наявності вільних місць у відповідному класі.

2.24. Зарахування дітей до закладу освіти здійснюється за наказом директора на підставі:

* особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють);

* свідоцтва про народження (копії), паспорта;

* посвідчення дитини, потерпілої від аварії на ЧАЕС – за наявності такого(копію);

* медичної довідки, встановленого зразка про стан здоров'я;

* документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу);

* документи для встановлення статусу дитини (при наявності такого).

2.25. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, зараховуються до закладу відповідно до чинного законодавства.

2.26. Кількість учнів у класі (наповнюваність класу) закладу освіти не може становити менше 5 учнів та більше:

* 24 учнів, які здобувають початкову освіту;

* 30 учнів, які здобувають базову чи профільну середню освіту.

У разі якщо кількість учнів не дозволяє утворити клас, учні можуть продовжити навчання в цьому закладі освіти за однією з інших (крім очної) форм здобуття повної загальної середньої освіти або в іншому закладі освіти із забезпеченням територіальної доступності. Зменшення кількості учнів у класі протягом навчального року не є підставою для припинення функціонування цього класу до закінчення навчального року.

2.27. З метою забезпечення належної якості вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів) клас може ділитися не більш як на три групи з кількістю учнів не менше восьми осіб. Порядок поділу класів на групи під час вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів) встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.28. Для вивчення навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, у тому числі вибіркових, можуть формуватися та функціонувати міжкласні групи, що включатимуть учнів різних класів одного або різних років навчання.

2.29. Учні переводяться на наступний рік навчання після завершення навчального року, крім випадків, визначених законодавством.

Рішення про переведення учнів, які здобувають освіту за сімейною (домашньою) формою здобуття освіти, приймається з урахуванням результатів навчання.

Учні, які здобули початкову освіту та/або базову середню освіту та продовжують навчання у тому самому закладі освіти, переводяться на наступний рік навчання в порядку, визначеному законодавством.

2.30. У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття. У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

2.31. Рішення про відрахування зі школи дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування. За сприяння відповідного органу управління освітою такі діти переводяться до іншого навчального закладу.

2.32. Для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу створюється група продовженого дня.

2.33. Зарахування до групи продовженого дня і відрахування дітей із неї здійснюється наказом директора закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). Режим роботи групи продовженого дня затверджується наказом директора закладу.

2.34. Індивідуальна освітня траєкторія учня формується шляхом визначення власних освітніх цілей, а також вибору суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними:

* форм здобуття загальної середньої освіти;

* навчальних планів та програм;

* навчальних предметів (інтегрованих курсів), інших освітніх компонентів, у тому числі вибіркових, і рівнів їх складності;

* форм організації освітнього процесу, методів, засобів навчання;

* темпів засвоєння освітньої програми та\або послідовності вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів).

2.35. Індивідуальна освітня траєкторія учня реалізується з урахуванням необхідних для цього ресурсів, наявних у закладу освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності, зокрема тих, що забезпечують здобуття освіти за мережевою формою здобуття освіти. Індивідуальна освітня траєкторія учня реалізується на підставі індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану, що розробляється педагогічними працівниками у взаємодії з учнем та/або його батьками, схвалюється педагогічною радою закладу освіти, затверджується його керівником та підписується батьками.

Індивідуальний навчальний план учня має забезпечувати виконання ним освітньої програми закладу освіти та передбачати його участь у контрольних заходах, а також у разі необхідності враховує особливі освітні потреби учня, визначені за результатами комплексної психолого-педагогічної оцінки його розвитку.

Індивідуальний навчальний план може визначати відмінні від визначених освітньою програмою закладу освіти послідовність, форму і темп засвоєння учнем освітніх компонентів.

У разі здобуття освіти за екстернатною формою та формою педагогічного патронажу індивідуальний навчальний план складається в обов’язковому порядку, а у разі здобуття освіти за сімейною (домашньою) формою - за бажанням учня та/або його батьків.

2.36. Питання спроможності закладу освіти забезпечити реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії та розроблення індивідуального навчального плану розглядається педагогічною радою на підставі поданої батьками дитини чи особою, яка досягла повноліття, письмової заяви (крім осіб з особливими освітніми потребами). Заява, зокрема, має містити обґрунтовані причини та сформульовані пропозиції щодо особливостей засвоєння освітньої програми закладу освіти (її окремих освітніх компонентів). Відмову у задоволенні реалізації індивідуальної освітньої траєкторії в закладі освіти та розробленні індивідуального навчального плану може бути оскаржено до керівника та/або засновника закладу освіти або уповноваженого ним органу відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян».

Оцінювання навчальних досягнень учнів

2.37. Кожен учень має право на справедливе, неупереджене, об’єктивне, незалежне, недискримінаційне та доброчесне оцінювання результатів його навчання, незалежно від виду та форми здобуття ним освіти.

2.38. Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, державна підсумкова атестація, зовнішнє незалежне оцінювання.

2.39. Формувальне, поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання учнів на предмет їх відповідності вимогам навчальної програми, вибір форм, змісту та способу оцінювання здійснюють педагогічні працівники закладу освіти.

Підсумкове оцінювання результатів навчання учнів за сімейною (домашньою) формою здійснюється не менше двох разів на рік.

2.40. За вибором закладу освіти оцінювання може здійснюватися за власною шкалою оцінювання результатів навчання учнів або за системою оцінювання, визначеною законодавством.

У разі запровадження закладом освіти власної шкали оцінювання результатів навчання учнів ним мають бути визначені правила переведення до системи оцінювання, визначеної законодавством.

Річне оцінювання та державна підсумкова атестація здійснюються за системою оцінювання, визначеною законодавством, а результати такого оцінювання відображаються у свідоцтві досягнень, що видається учневі щороку у разі переведення його на наступний рік навчання.

2.41. Оцінювання відповідності результатів навчання учнів, які завершили здобуття початкової, базової середньої чи профільної середньої освіти, вимогам державних стандартів здійснюється шляхом державної підсумкової атестації.

Кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію за кожний рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, крім випадків, визначених законодавством.

У разі відсутності результатів річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації після завершення навчання за освітньою програмою закладу освіти учень має право до початку нового навчального року пройти річне оцінювання та/або державну підсумкову атестацію. У разі повторного непроходження річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації педагогічна рада закладу освіти спільно з батьками учня до початку нового навчального року вирішує питання про визначення форми та умов подальшого здобуття таким учнем повної загальної середньої освіти.

Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.42 . У разі вибуття учня із закладу освіти (виїзд за кордон, надання соціальної відпустки, призов на військову службу тощо) оцінювання результатів навчання такого учня може проводитися достроково.

Оцінювання результатів навчання учня незалежно від форми здобуття ним освіти має здійснюватися особами, які провадять педагогічну діяльність.

2.43. Система та загальні критерії оцінювання результатів навчання учнів визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.44. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється в класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

2.45. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації в порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

2.46. У закладі освіти встановлюється 12-бальна система оцінювання навчальних досягнень учнів. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) визначаються діючими нормативними актами в галузі освіти.

2.47. Здобувачі освіти початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмовий матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями інклюзивно-ресурсного центру. За висновками фахівців такі здобувачі освіти можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.48. Здобувачі освіти початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.49. Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня повної загальної середньої освіти незалежно від форми її здобуття та на підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації учні отримують такі документи про освіту:

* свідоцтво про початкову освіту;

* свідоцтво про базову середню освіту;

* свідоцтво про повну загальну середню освіту.

2.50. Здобувачам освіти, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи III ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу I-II рівнів акредитації.

2.51. Здобувачам освіти, які закінчили старшу школу (11-й клас), видається свідоцтво про повну загальну середню освіту.

Свідоцтво про повну загальну середню освіту дає право на вступ до закладів професійно-технічної та вищої освіти усіх типів і форм власності.

2.52. Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

2.53. Здобувачі освіти, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

2.54. За відмінні успіхи в навчанні здобувачі освіти 2-8-х, 10-х класів можуть бути нагороджені похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники закладів III ступеня - похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями - золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження здобувачів освіти за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН.

За успіхи у навчанні (праці) для учасників освітнього процесу можуть встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення.

2.55. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, свідоцтва про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється Міністерством освіти і науки України, іншими центральними органами виконавчої влади, відділом освіти районної державної адміністрації.

ІІІ. Виховний процес

3.1. Виховання здобувачів освіти у Миколаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів – здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

3.2. Цілі виховного процесу у закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

3.3. У закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення здобувачів освіти закладу до вступу в будь-які об'єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

3.4. Дисципліна дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та Статуту Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Застосування різних форм булінгу до учнів, учителів та працівників школи забороняється.

IV. Учасники освітнього процесу

4.1. Учасниками освітнього процесу у Миколаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів є:

* учні;

* педагогічні працівники;

* інші працівники закладу освіти;

* батьки учнів, або особи, які їх замінюють.

4.2. Залучення будь-яких інших осіб до участі в освітньому процесі (проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо) здійснюється за рішенням керівника закладу освіти. Відповідальність за зміст таких заходів несе керівник закладу освіти.

4.3. Статус учасників освітнього процесу, їхні права й обов'язки, визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про працю», «Про позашкільну освіту», іншими актами законодавства, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Права і обов’язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

4.4. Штатний розпис закладу освіти встановлюється відповідно типових штатів для закладів загальної середньої освіти.

4.5. Учень, здобувач освіти - особа, яка навчається і виховується у загальноосвітньому закладі освіти.

4.6. Учні, здобувачі освіти мають гарантоване державою право на:

4.6.1. доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

4.6.2. безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

4.6.3. на захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди їх здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

4.6.4. на вибір форм навчання, предметів варіативної частини навчального плану, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

4.6.5. користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою закладу;

4.6.6. участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

4.6.7. отримання додаткових навчальних послуг;

4.6.8. перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини у межах чинного законодавства;

4.6.9. участь у роботі органів громадського самоврядування закладу;

4.6.10. участь у роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

4.6.11. повагу до людської гідності, вільне висловлення поглядів, переконань;

4.6.12. захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність:

4.6.13. на отримання гарячого харчування в їдальні закладу освіти.

4.7. Учні, здобувачі освіти зобов'язані:

4.7.1. оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

4.7.2. підвищувати свій загальний культурний рівень;

4.7.3. брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом, Статутом;

4.7.4. дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

4.7.5. виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу освіти відповідно до Статуту та правил поведінки здобувачів освіти;

4.7.6. брати участь у різних видах трудової діяльності;

4.7.7. дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу;

4.7.8. дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

4.7.9. дотримуватися правил особистої гігієни;

4.7.10. носити форму встановленого зразка (за погодженням із батьками).

4.8. Учні, здобувачі освіти залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

4.9. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов'язків, порушення Статуту, правил поведінки здобувачів освіти на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

4.10. Педагогічним працівником повинна бути особа, яка має педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіє державною мовою (для громадян України) або володіє державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я якої дозволяють виконувати професійні обов’язки.

4.11. У Миколаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів не можуть працювати в закладі освіти або залучатися до участі в освітньому процесі (проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо) особи, які вчинили злочин проти статевої свободи чи статевої недоторканості дитини або у присутності дитини чи з використанням дитини.

4.12. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

Педагогічні працівники закладів освіти приймаються на роботу за трудовими договорами відповідно до вимог цього Закону та законодавства про працю.

Розподіл педагогічного навантаження у закладі освіти затверджується його керівником відповідно до вимог законодавства.

Педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу освіти обсягом менше тарифної ставки (посадового окладу), встановлюється за його письмовою згодою.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів), що передбачається навчальним планом закладу освіти, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства про працю.

4.13. Керівник закладу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.

4.14. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених навчальним планом, освітньою програмою та іншими документами, що регламентують діяльність закладу, здійснюється лише за їх згодою.

4.15. Педагогічні працівники підлягають атестації відповідно до порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

За результатами атестації педагогічних працівників, визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання «старший учитель», «учитель-методист», «педагог-організатор-методист» та інші.

Педагогічні працівники можуть проходити сертифікацію. Сертифікація здійснюється з метою виявлення та заохочення педагогічних працівників з високим рівнем педагогічної майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню.

Право на проходження сертифікації мають педагогічні працівники, які працюють не менше двох років у закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, та мають педагогічне навантаження.

Педагогічний працівник має право на проходження сертифікації безоплатно один раз на три роки. Педагогічний працівник, який не отримав сертифіката, має право на повторне проходження сертифікації не раніше ніж через рік.

4.16. Педагогічні працівники Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів мають право:

4.16.1. самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, нешкідливі для здоров'я учнів;

4.16.2. брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування, в заходах, пов'язаних з організацією освітньої роботи;

4.16.3. обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у закладах вищої освіти та інших закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

4.16.4. проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

4.16.5. проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

4.16.6. вносити керівництву закладу і управлінню освіти органу державної влади пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

4.16.7. на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

4.16.8. об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

14.16.9. порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

4.17. Педагогічні працівники Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів зобов'язані:

4.17.1. забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

4.17.2. контролювати рівень навчальних досягнень здобувачів освіти;

4.17.3. нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника закладу;

4.17.4. сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я;

4.17.5. виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

4.17.6. носити одяг, який відповідає вимогам ділового етикету;

4.17.7. виконувати цей Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

4.17.8. брати участь у роботі педагогічної ради;

4.17.9. виховувати в здобувачів освіти шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

4.17.10. готувати здобувачів освіти до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

4.17.11. дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

4.17.12. постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

4.17.13. виконувати накази і розпорядження керівника закладу, органів управління освітою;

4.17.14. вести відповідну документацію та охайно і вчасно оформляти її.

4.18. Педагогічні працівники закладу освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я вихованців згідно із законодавством.

4.19. Особи, які не мають досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду педагогічного працівника, протягом першого року роботи повинні пройти педагогічну інтернатуру.

Положення про педагогічну інтернатуру затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Педагогічна інтернатура організовується відповідно до наказу керівника закладу освіти, що видається в день призначення особи на посаду педагогічного працівника.

Педагогічна інтернатура має передбачати заходи, що забезпечать здобуття та/або вдосконалення професійних компетентностей і педагогічної майстерності протягом першого року професійної діяльності педагогічного працівника, зокрема:

* супровід та підтримка у педагогічній діяльності з боку досвідченого педагогічного працівника (педагога-наставника);

* різні форми професійного розвитку (відвідування навчальних занять, опрацювання відповідної літератури тощо).

4.20. Працівники закладу освіти у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять один раз на рік медичні огляди.

Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов'язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

4.21. Права і обов'язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу.

4.22. Батьки учнів, здобувачів освіти та особи, які їх замінюють, мають право:

4.22.1 обирати заклад та форми навчання і виховання дітей;

4.22.2 створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

4.22.3 звертатися до органів управління освітою, керівника закладу загальної середньої освіти і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

4.22.4 приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

4.22.5 брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

4.22.6 на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

4.23. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:

4.23.1 створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

4.23.2 забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту закладу;

4.23.3 поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;

4.23.4 постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

4.23.5 виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

4.23.6 виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

4.24. Інші права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють, можуть бути обумовлені відповідними договорами.

У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, заклад загальної середньої освіти може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

4.25. Представники громадськості мають право:

4.25.1 обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

4.25.2 приймати участь в роботі учнівських об’єднань за інтересами і гуртків, секцій;

4.25.3 сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню закладу освіти;

4.25.4 брати участь в організації освітнього процесу.

4.26. Представники громадськості зобов'язані:

4.26.1 дотримуватися Статуту закладу освіти;

4.26.2 виконувати накази та розпорядження керівника закладу освіти, рішення органів громадського самоврядування;

4.26.3 захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;

4.26.4 пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

V. Управління закладом

5.1. Управління закладом загальної середньої освіти здійснюють:

5.1.1 засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган;

5.1.2 керівник закладу освіти;

5.1.3 педагогічна рада;

5.1.4 вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти.

5.2. Вищий орган управління – засновник.

Безпосереднє керівництво закладом освіти здійснює його директор, повноваження якого визначаються чинним законодавством, Статутом закладу освіти та трудовою угодою.

5.3. Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до цього Закону.

Директор є представником закладу у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, діє без доручення в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу освіти.

5.4. Директор закладу освіти призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до чинного законодавства.

Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти розробляє та затверджує засновник на підставі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Директора може бути звільнено з посади на умовах, передбачених законодавством України та за погодженням із засновником.

Призначення та звільнення з посади заступників директора закладу освіти здійснюється директором закладу освіти. Директор має право оголосити конкурс на заміщення вакантної посади.

5.5. Керівник закладу загальної середньої освіти має право:

5.5.1 діяти від мені закладу без довіреності та представляти заклад у відносинах з іншими особами;

5.5.2 підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності закладу;

5.5.3 приймати рішення щодо діяльності закладу в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном закладу та його коштами;

5.5.4 призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників закладу освіти, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;

5.5.5 визначати режим роботи закладу;

5.5.6 ініціювати перед засновником або уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;

5.5.7 видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;

5.5.8 укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;

5.5.9 звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації закладу;

5.5.10 приймати рішення з інших питань діяльності закладу освіти.

5.6. Керівник закладу:

5.6.1 здійснює керівництво педагогічним колективом;

5.6.2 забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів;

5.6.3 створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників

5.6.4 організовує освітній процес;

5.6.5 забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

5.6.6 відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

5.6.7 створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

5.6.8 забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

5.6.9 розпоряджається в установленому законодавством та цим Статутом порядку майном закладу та його коштами;

5.6.10 підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів та учнів;

5.6.11 сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до освітнього процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

5.6.12 забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

5.6.13 контролює організацію харчування, медичного обслуговування учнів, підвезення учнів, вихованців та педагогічних працівників до місця навчання і додому;

5.6.14 видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

5.6.15 забезпечує ефективне використання майна спільної власності громади;

5.6.16 щороку звітує про свою роботу на засіданні ради школи , на загальних зборах колективу.

5.7. Директор є головою педагогічної ради – основного постійно діючого колегіального органу управління закладу загальної середньої освіти.

5.8. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб закладу. Педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох педагогічних працівників. Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у засіданнях педагогічної ради.

5.9. Педагогічна рада:

5.9.1 схвалює стратегію розвитку закладу освіти та річний план роботи;

5.9.2 схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює результати її (їх) виконання;

5.9.3 схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;

5.9.4 приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

5.9.5 приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;

5.9.6 розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

5.9.7 приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;

5.9.8 приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

5.9.9 може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти;

5.9.10 розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу освіти до її повноважень.

5.10. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.

Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу визначаються Статутом і колективним договором.

Загальні збори правомочні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини учасників кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх учасників.

Право скликати збори мають голова ради закладу освіти, засновник.

Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом, розглядають питання освітньої діяльності, методичної, фінансово-господарської діяльності закладу.

5.11. У закладі за рішенням загальних зборів (конференції) може бути створена рада закладу.

5.12. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) навчального закладу. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше, ніж на третину.

5.13. Метою діяльності ради закладу є:

5.13.1 сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу; об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку закладу освіти та удосконалення освітнього процесу;

5.13.2 формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління ЗЗСО;

5.13.3 розширення колегіальних форм управління закладом освіти;

5.13.4 підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією освітнього процесу.

5.14. Основними завданнями ради закладу є:

5.14.1 підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

5.14.2 визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку закладу та освіти сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього процесу;

5.14.3 формування навичок здорового способу життя; створення належного психологічного клімату в закладі освіти; сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

5.14.4 підтримка громадських ініціатив щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладу, вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи;

5.14.5 сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів; підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

5.14.6 ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

5.14.7 стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

5.14.8 зміцнення партнерських зв’язків між органами місцевого самоврядування, сільськогосподарськими підприємствами, родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом освіти з метою забезпечення єдності освітнього процесу.

5.15. Рада закладу діє на засадах:

5.15.1 пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

5.15.2 дотримання вимог законодавства України; колегіальності ухвалення рішень; добровільності і рівноправності членства; гласності.

5.16. Рада працює за затвердженим планом.

5.17. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

5.18. Очолює раду закладу голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор закладу та його заступники.

5.19. У закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до законодавства України.

VІ. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

6.1. Заклад освіти формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію.

6.2. Заклад освіти забезпечує на офіційному веб-сайті закладу відкритий доступ до інформації та документів.

6.3. Заклад освіти оприлюднює на своєму веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих публічних коштів, інформацію про перелік товарів, робіт, послуг, отриманих як благодійна допомога із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

VІІ. Повноваження трудового колективу

7.1. Інтереси трудового колективу представляє профспілковий комітет.

7.2. Право укладання колективного договору від імені трудового колективу. надається голові профспілкового комітету. Від імені засновника – директору.

7.3. Питання соціального захисту, включаючи поліпшення умов праці, гарантії обов’язкового медичного страхування членів колективу та їх сімей вирішуються директором закладу та трудовим колективом, якщо інше не передбачене законодавством.

VІІІ. Матеріально-технічна база закладу

8.1. Матеріально-технічна база закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші активи, вартість яких відображається в бухгалтерському балансі закладу.

8.2. Майно закладу є власністю засновника і закріплюється за ним на праві оперативного управління.

8.3. Право суб’єкта власності майна здійснює засновник.

8.4. Заклад за погодженням із Засновником володіє, користується і розпоряджається належним йому майном і вчиняє щодо нього будь-які дії, що не суперечать законодавству, цьому Статуту та меті діяльності закладу.

8.5. Заклад відповідно до законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

8.6. Вилучення (відчуження) основних фондів, оборотних активів та іншого майна закладу проводиться лише у випадках, передбачених законодавством.

8.7. Списання та передача майна здійснюється відповідно до законодавства за рішенням Засновника.

8.8. Органам державної та місцевої виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, Засновнику, їх посадовим особам забороняється у будь-який спосіб втручатися в діяльність закладу, а також у будь-який спосіб впливати на посадових осіб чи працівників закладу у виконанні ними службових обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

8.9. Заклад відповідно до чинного законодавства користується землею та іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони. Збитки завдані закладом внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

8.10. Заклад володіє, користується та розпоряджається майном відповідно до мети своєї діяльності на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

ІХ. Фінансово-господарська діяльність закладу

9.1. Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України « Про освіту», «Про загальну середню освіту», Земельного Кодексу України, нормативно-правових документів, Держкомзему України та інших нормативно-правових актів.

9.2. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу фінансується за рахунок коштів засновника.

9.3. На підставі наявних державних актів на право постійного користування землею сільськогосподарського призначення школа укладає договори про співробітництво та організацію взаємовідносин з сільськогосподарськими підприємствами.

9.4. Джерелами фінансування школи є:

9.4.1 кошти засновника;

9.4.2 кошти державного та місцевого бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів у обсязі Державних стандартів освіти;

9.4.3 кошти фізичних, юридичних осіб;

9.4.4 кошти, отримані за надання платних послуг;

9.4.5 доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

9.4.6 доходи від виконання договорів про співпрацю та організацію взаємовідносин з сільськогосподарськими підприємствами щодо використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення;

9.4.7 інші джерела не заборонені законодавством;

9.4.8 благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

9.5. Заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

9.6. Порядок діловодства в закладі визначається керівником закладу відповідно до законодавства України. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію органу управління освітою засновника. У разі самостійного ведення бухгалтерського обліку у закладі утворюється бухгалтерська служба, яка діє відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Податкового кодексу України, Положення про бухгалтерську службу закладу, затвердженого директором.

9.7. Звітність про діяльність школи встановлюється відповідно до законодавства.

Х. Міжнародне співробітництво

10.1. Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний обмін здобувачів освіти та педагогічних працівників у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

10.2. Заклад має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою та закладами освіти інших країн, міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.

10.3. Заклад та педагогічні працівники, здобувачі освіти можуть брати участь у реалізації міжнародних проектів та програм.

ХІ. Контроль за діяльністю закладу

11.1. Державний нагляд (контроль) за освітньою діяльністю закладу здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.

11.2. Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та її територіальними органами відповідно до Закону України «Про освіту». Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи проводять інституційний аудит закладу відповідно до Закону України «Про освіту» і позапланові перевірки у порядку передбаченого Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

11.3. Єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) за освітньою діяльністю закладу є інституційний аудит закладу, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти. Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.

11.4. Громадський нагляд (контроль) за освітньою діяльністю закладу здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) відповідно до Закону України «Про освіту».

11.5. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах закладу, Засновника та органу, що здійснював інституційний аудит.

XІІ. Реорганізація або ліквідація закладу

12.1. Рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміна типу) закладу приймається засновником у порядку, встановленому чинним законодавством.

12.2. При реорганізації, ліквідації чи перепрофілюванні (зміні типу) закладу її працівникам, здобувачам освіти, гарантовано дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти.

12.3. Заклад не є прибутковою організацією.

Директор Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Борзнянської міської ради Чернігівської області Л.С. Січко

Кiлькiсть переглядiв: 54